Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2008

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ


Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινισθεί η νομική θέση ενός συνδέσμου φιλάθλων. Ένας σύνδεσμος ή σωματείο είναι μία ομάδα ατόμων, η οποία εκφράζει την κοινή της βούληση να λειτουργήσει συλλογικά προς επίτευξη κάποιων κοινών στόχων. Αυτοί οι στόχοι εκφράζονται, αποτυπώνονται στο καταστατικό του σωματείου, το οποίο (καταστατικό) αποτελεί και το νομοθετικό πλαίσιο εν ευρεία έννοια του σωματείου.
Τα σωματεία ανάλογα με το σκοπό τους διακρίνονται σε κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι οι εξεταζόμενοι εδώ σύνδεσμοι φιλάθλων. Διότι σκοπός τους δεν αποτελεί η επιδίωξη κέρδους αλλά η με οποιοδήποτε μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας ενίσχυση προς το σωματείο της ομάδας τους (ΠΑΟΚ, ΑΡΗ, ΟΣΦΠ, ΠΑΟ, ΑΕΚ κλπ). Η δράση των σωματείων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και προστατευόμενη από επεμβάσεις του Κράτους.
Η επέμβαση του Κράτους γίνεται μόνο προληπτικά από τον δικαστικό έλεγχο των σκοπών του σωματείου και του νομικού ελέγχου του καταστατικού του και τελείως κατασταλτικά όταν το σωματείο παρεκκλίνει των σκοπών του.

Αυτά τα εισαγωγικά είναι τελείως απαραίτητα προκειμένου να ξεκαθαρισθούν στη συνέχεια κάποια προβλήματα που ανακύπτουν με την αθλητική νομοθεσία.

Ο αθλητικός νόμος που ασχολήθηκε πρώτη φορά με τους συνδέσμους φιλάθλων είναι ο 2725/1999 και ειδικότερα στο άρθρο 41. Εκεί φαίνεται η αμηχανία των συντακτών όπου σε αυτό το άρθρο με τον τίτλο "Αντιμετώπιση της βίας σε αγωνιστικούς χώρους- Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας- Σύνδεσμοι φιλάθλων" προσπάθησαν με βάση το σκεπτικό ότι η βία εκπορεύεται από τους Συνδέσμους να ελέγξουν τους συνδέσμους σε σχέση με το δυναμικό τους καθώς και να θεσπίσουν μέτρα στα οποία να υπάγουν τους συνδέσμους στην αθλητική νομοθεσία. Συγκεκριμένα ο νόμος προέβλεπε:

α. την υποχρέωση του συνδέσμου να ζητήσει την παροχή ειδικής φίλαθλης αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγούνταν έπειτα από αίτηση του Δ.Σ. του συνδέσμου με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό υπουργού ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου της κεντρικής ή περιφερειακής διοίκησης εφόσον
β. Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου.(εδώ υπενθυμίζεται ότι αυτά είναι απαραίτητα από μόνα τους προκειμένου να "γεννηθεί" και να υπάρξει το σωματείο)
γ. Υπάρξει πρόταση του οικείου αθλητικού σωματείου ή της οικείας αθλητικής ανώνυμης εταιρίας!!!!!!!!!!
δ. Υποβάλλει πλήρη κατάλογο μελών, στον οποίο επισυνάπτονται αντίγραφα ποινικού μητρώου των μελών αυτών, από τα οποία να προκύπτει ότι τα μέλη δεν έχουν τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις β' και γ' της §1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα αυτά.(διευκρίνηση αδικήματα σε σχέση με ναρκωτικά, κατά της ζωής, περιουσίας, σωματικές βλάβες κλπ). Ακόμη προέβλεπε στην §13 του άρθρου 41 την υποχρέωση κάθε συνδέσμου μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και του Ιουλίου κάθε έτους να υποβάλλει στην Γ.Γ.Α. Ή σε άλλο εξουσιοδοτημένου όργανο της κεντρικής ή περιφερειακής διοίκησης κατάλογο νέων μελών , συνοδευόμενο με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έγγραφα.
Και όλα αυτά για να λαμβάνει κάθε αναγνωρισμένος σύνδεσμος για τα μέλη του αριθμό εισιτηρίων κατώτερης τιμής από τα αθλητικά σωματεία ή τις αθλητικές ανώνυμες εταιρίες. Με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στους συνδέσμους και στα μέλη αυτών, οι υποχρεώσεις αυτών καθώς και οι συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων.(§14 του ιδίου άρθρου.)

Ακόμη στην παράγραφο 11 δινόταν και ο ορισμός του συνδέσμου φιλάθλων και αναγκαστικά εδώ θα γίνει μια πρώτη κριτική αφού παρατεθεί όλη η παράγραφος.

Σύνδεσμος φιλάθλων αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρίας είναι σωματείο κατά τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα περί σωματείων. Δεν μπορεί να είναι μέλος συνδέσμου φιλάθλων πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β και γ της παρ.1 του άρθρου 3 του παρόντος.

Όντως σωματείο είναι κατά τα οριζόμενα στον ΑΚ περί σωματείων διατάξεις ο σύνδεσμος φιλάθλων. Αλλά σκέτο σύνδεσμος φιλάθλων, διότι αν εδώ ο νόμος θέλει να δώσει την εντύπωση ότι ο σύνδεσμος τελεί σε σχέση παραρτήματος του αθλητικού σωματείου ή της οικείας αθλητικής ΠΑΕ τότε ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, ούτε νέο καταστατικό αφού θα έχει ως παράρτημα το καταστατικό της οικείας αθλ. ΠΑΕ ή του αθλ. Σωματείου.

Αυτά προβλέπονταν σε σχέση με τους συνδέσμους φιλάθλων το 1999.

Φυσικά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.

Αφήνω την κριτική αυτών των διατάξεων για να το κάνω ολοκληρωμένα όταν θα τελειώσει το χρονικό των διαφόρων νόμων και θα έχουμε τις ισχύουσες διατάξεις.

Αριστείδης Παναγιωτίδης
Νομικός Εκπρόσωπος της Ο.ΣΥ.Φ.Ε.

Από το http://www.osife.gr/news.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: